بولر یا له کننده (bowler)

درخواست حذف این مطلب

بولر

بولر یا له کننده (bowler)

بولر کارت اپیک پنج ا یری که در ابتدای ورودش به بازی شش ا یر بود و بعد از این که یک ا یر ارزان تر شد

ادامه مطلب