لاگ (the log)

درخواست حذف این مطلب
لاگ
لاگ یا الوار یک کارت لجندری 2 ا یری است که در ارنا 6 قابل دسترسیه این کارت تقریبا همان ارروز اما زمینی است اما ادامه مطلب